S C U L P T U R E   2003 à 2006

Moulage en plâtre

© Rosalie Vasey