D E S S I N,  P E I N T U R E,  S C U L P T U R E,   2003 à 2006

© Rosalie Vasey